Usługi doradcze i wykonawcze

Wiedza posiadana przez naszych pracowników jest nieocenionym elementem ich pracy, gwarantującym efektywność realizowanych projektów. Naszą firma specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie doradztwa technicznego oraz konsultacji w temacie czystości i bezpieczeństwa sal operacyjnych jak również funkcjonalności pomieszczeń Data Center na poziomie TIER II / TIER III / TIER IV.

Świadczone przez nas doradztwo obejmuje swym zakresem:

 • Ocenę stanu technicznego obiektów budowlanych;
 • Ocenę wykonania systemów i instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, chłodniczych, klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach typu Data Center, instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych oraz systemów przeciwpożarowych;
 • Procesy klimatyzacyjne w technologii czystych pomieszczeń (m.in.: sal operacyjnych klasy I i II, sal poprzeszczepowych szpiku kostnego – tzw. cleanroom-ów z przepływem laminarnym)
 • Kierowanie robotami budowlanymi w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektroenergetycznej;
 • Wykonywanie specjalistycznych ekspertyz technicznych

Oferujemy współpracę i doradztwo na poziomie konsultantów w zakresie projektowania:

 • Instalacji wentylacyjnych
 • Instalacji klimatyzacyjnych
 • Instalacji chłodniczych
 • Instalacji sanitarnych
 • Instalacji centralnego ogrzewania
 • Instalacji grzewczych
 • Instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Instalacji automatyki i sterowania urządzeń
 • Instalacji niskoprądowe
 • BMS
 • Węzły ciepłownicze

Jako konsultanci współuczestniczący w realizacji projektów współpracujemy z najlepszymi doświadczonymi biurami projektowymi.

Kompleksowe usługi wykonawcze:

 • realizacja nowych systemów oraz modernizacje i naprawy istniejących systemów metodą zaprojektuj – wykonaj – eksploatuj – serwisuj,
 • uruchomienia i odbiory techniczne systemów HVAC&R, automatyki i elektroenergetyki,
 • weryfikacja projektów i przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

Wykonujemy skomplikowane instalacje techniczne w obiektach szpitalnych, bankowych, administracji państwowej, biurowych, produkcyjnych, handlowych oraz prace montażowe o różnych stopniach trudności.

Ekspertyzy, audyty energetyczne

Efektywność energetyczna budynku, czyli efektywne wykorzystanie energii, ma na celu zmniejszenie ilości energii potrzebnej do osiągnięcia zamierzonego poziomu komfortu, w tym właściwej i optymalnej temperatury i wilgotności, jakości powietrza, poziomu oświetlenia. Podniesienie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie wydajniejszych technologii zmniejsza ilość energii potrzebnej do uzyskania takiego samego poziomu komfortu oraz zazwyczaj wydłuża żywotność urządzeń i zmniejsza koszty eksploatacji.

Firma ENGIE SAR prowadzi usługi doradcze związane z oceną efektywności energetycznej budynków zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. Wykonanie audytu energetycznego jest niezbędnym elementem procesu ubiegania się o świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty) lub inne formy finansowania wszelkiego rodzaju modernizacji finansowanych z dotacji, pożyczek lub programów pomocowych, ale również jest elementem dobrej praktyki w eksploatacji budynków i określania bieżących potrzeb modernizacji i remontu instalacji.

Przeprowadzone audyty energetyczne mają na celu wykonanie dokumentu zawierającego analizę zużycia energii oraz określającego ocenę stanu technicznego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii oraz czas zwrotu zainwestowanego kapitału.

Audyt jest wynikiem współpracy Inwestora oraz audytorów. Spojrzenie osoby „z zewnątrz” jest wolne od rutynowych działań, procedur i czynności, którymi posługują się lokalni administratorzy i technicy. Audyt energetyczny składa się z:

 • Z wstępnej oceny energochłonności odniesionej do m2 budynku, audytorzy dokonują przeglądu budynku i jego instalacji określając potencjalne obszary, które mogą podlegać modernizacji.
 • Po identyfikacji obszarów strat energii, określa się rzeczywisty poziom odniesienia zużycia przez dane urządzenie lub instalację w stosunku do nowoczesnych rozwiązań technicznych w danej dziedzinie, w tym:
  • wykonanie inwentaryzacji urządzeń,
  • wykonanie pomiarów obiektowych,
  • opracowanie wyników pomiarów i analiz w postaci raportu.
 • przedstawienia propozycji przedsięwzięć dla minimalizacji zidentyfikowanych strat,
 • wykonania uproszczonej analizy dla określenia opłacalności przedsięwzięć modernizacyjnych wyrażonych poprzez wskaźniki: ROI [%] (Return On Investment), NPV (Net Present Value), NOI (Net Operating Income) czy IRR (Internal Rate of Return). Decyzję o wdrożeniu ewentualnych inwestycji podejmuje Inwestor

Audyt efektywności energetycznej wykonywany jest przez interdyscyplinarny zespół inżynierów elektryków, automatyków, technologów HVAC&R. Aparatura wykorzystywana w pracach pomiarowych jest wzorcowana przez akredytowane Laboratorium Metrologiczne.